Vlaams klimaatplan 2006-2012

Het Vlaams ABVV is teleurgesteld over het Vlaams klimaatplan 2006-2012. Wat zijn de pijnpunten?


Geen moedig plan

We vinden dat het nieuwe plan goed is voorbereid door de administratie, en een langere termijnvisie dan het vorig plan uitstraalt (omvat de hele Kyotoperiode). Maar verder zijn er weinig positieve algemene punten.

Om te beginnen: omwille van de grote uitdagingen inzake de klimaatproblemen, is een ambitieus en zelfs visionair plan echt wel nodig, maar dit is geenszins het geval. Het plan blijft namelijk een bundeling van deels initiatieven die al lopende zijn of waarvoor reeds eerder de beslissing was genomen, en anderzijds nogal wat vrijwillige maatregelen (het woord ‘stimuleren’ is alomtegenwoordig).

En verder blijkt dat het plan zal resulteren in een blijvende kloof met de Vlaamse Kyotodoelen. Er wordt rechtstreeks voor geopteerd om die blijvende kloof (die overblijft na optellen van alle ‘haalbare’ maatregelen) met de aankoop van rechten in het buitenland, dus via flexibele mechanismen, te dichten.

Al deze elementen leiden ertoe dat het ambitieniveau van het plan van ons een onvoldoende krijgt.

Onze grote aandachtspunten krijgen weinig weerklank

De eindtekst van de Vlaamse klimaatconferentie, waaraan we meewerkten om dit plan voor te bereiden, omvatte onze belangrijkste verzuchtingen tav. het klimaatbeleid.

Geen van onze aandachtspunten is als dusdanig in het plan terug te vinden (hetzij enkele fragmenten); er wordt daarvoor geen motivatie gegeven.

Dezelfde bemerking geldt voor de meerderheid van de andere voorstellen uit de Klimaatconferentie. Dit is enerzijds een domper op de inzet van de maatschappelijke groepen in de Klimaatconferentie. Anderzijds wordt zo ook een kans gemist op een ambitieus en tegelijk sociaal vooruitstrevend plan.

Energie-efficiëntie voor woningen behoeft grote sprong voorwaarts

Vele studies wijzen er op dat het potentieel voor energieverbetering in woningen enorm is. Bovendien zijn de sociale voordelen voor de bewoners groot (comfort en kostenverlaging), en is er een groot tewerkstellingspotentieel.

Vanuit deze overwegingen vroeg het Vlaams ABVV samen met vele anderen het uitwerken van een masterplan voor de energierenovatie van woningen en andere gebouwen: een plan energiezuinige woningen 2025.

Dit concrete voorstel werd niet in het plan hernomen. Men beperkt zich tot punctuele maatregelen (premies, normen, …) die grotendeels reeds bestaan. De te zwakke invulling van dit thema blijft voor ons dus een groot knelpunt.

Maatregelen tav de industrie evalueren

Het plan neemt de bestaande instrumenten ten aanzien van de industrie onverkort over. Dit is logisch: én het benchmarkingconvenant, en het nieuwe auditconvenant binden de overheid contractueel met de deelnemende bedrijven, en beiden bepalen dat de overheid gedurende de looptijd geen bijkomende maatregelen zal opleggen, en op basis van de convenanten aan de industrie gratis emissierechten zal verstrekken.

Met deze instrumenten worden echter bijna het hele energieverbruik en ook het grootste deel van de CO2-emissies van de industrie afgedekt, en zo’n 40% van de emissies die Vlaanderen in het totaal mag uitstoten.

We hebben de voorbije maanden een aantal tekortkomingen vastgesteld aan het benchmarkingconvenant. De verwachte inspanningen worden niet overal gerealiseerd; en er is méér potentieel in de industrie aanwezig. Onze kritieken hierover blijven ook in de beoordeling van voorliggend plan doorwerken.

En wat na 2012?

Het Kyoto-protocol loopt tot 2012. Op internationaal vlak is het overleg over een vervolg reeds gestart: over de grootte van de inspanningen, de rol van de nieuwe economieën en de ontwikkelingslanden, enzovoort.

Wij vinden dat ook het Vlaams beleidsniveau zijn rol moet opnemen in een ambitieus internationaal vervolgbeleid na Kyoto.

Vlaanderen moet ook zèlf het eigen klimaatbeleid ambitieus verder zetten na 2012, om verschillende redenen:

  • op het internationale forum kan pas vooruitgang geboekt worden als de geïndustrialiseerde landen duidelijke inspanningen (blijven) doen;
  • een ambitieus Vlaams klimaatbeleid helpt niet enkel het globale klimaatprobleem aanpakken, maar betekent ook een blijvende motor tot modernisering van onze economie en onze woningen.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

klimaat