CAO: telewerken

Sinds 2008 geldt cao 85bis voor telewerken.


Cao 85bis en de arbeidsongevallenwet

De nieuwe CAO voorziet een vermoeden van uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de telewerker voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet. De bewijslast voor deze werknemer wordt hierdoor verminderd.

Telewerk houdt in dat je flexibel je werk organiseert door gebruik te maken van informatica- en communicatietechnologie. Dit betekent dat de telewerker vanuit elke andere plaats dan de vaste werkplaats in het bedrijf en op eender welk tijdstip kan werken en dus ook bereikbaar is. Voor de meeste telewerkers geldt dat ze werkzaam zijn in hun eigen woning of een satellietkantoor. In het eerste geval is het begrijpelijk dat het soms moeilijk is om een onderscheid te maken tussen situaties die zich voordoen in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de privé-sfeer.

Deze praktische moeilijkheden inzake bewijsvoering vonden voornamelijk hun oorzaak in de toepassing van de arbeidsongevallenwet. De telewerker die volledig of gedeeltelijk thuis werkt, valt immers ook onder de toepassingsgebied van deze wet. Om hieraan te verhelpen zal in de arbeidsongevallenwet een vermoeden van uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor telewerkers opgenomen worden. Dit vermoeden is beperkt in tijd en ruimte.

De telewerker vermeldt in zijn arbeidsovereenkomst de plaatsen die hij gekozen heeft om zijn werk te verrichten. Deze plaatsen zullen in het kader van het telewerk beschouwd worden als de lokalen die hij gewoonlijk gebruikt voor de uitvoering van zijn werk. De ongevallen die plaatsvinden in deze lokalen, worden geacht arbeidsongevallen te zijn.

Naast de plaats duidt de telewerker ook de periode aan wanneer het telewerk wordt verricht. Ontbreekt deze vermelding, dan is er een vermoeden dat de werkuren van toepassing zijn die de telewerker normaal zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou tewerkgesteld zijn. Een ongeval tijdens deze uren wordt steeds vermoed een arbeidsongeval te zijn.

In beide gevallen kan de telewerker nog steeds het bewijs leveren van het tegendeel. In dit geval echter gelden de normale regels van de bewijslast.

Is telewerken een oplossing voor het mobiliteitsprobleem?

Vandaag doet amper 5% van de werknemers af en toe aan telewerken. Maar het effect daarvan op de mobiliteit mag niet overschat worden: een vermindering van amper 0,8% van de gereden kilometers!

Dit komt omdat telewerkers vaak meer de auto gebruiken tijdens hun “thuiswerkdag” om zich te verplaatsten naar de winkel, de school, ….

Om echt een impact te hebben moeten er met andere woorden een pak meer mensen telewerken. Bovendien wijzen bepaalde studies in de richting van een toename van het recreatief verkeer.

Wil je telewerken invoeren op jouw bedrijf?

Gebruik dan cao 85bis als kader.

Deze nationale cao wordt het best aangevuld door een bedrijfscao (of wijzigingen in het arbeidsreglement kunnen ook uiteraard). Daarin kunnen bepaalde afspraken vastgelegd worden, zoals:

  • de beschrijving van de faciliteiten (zoals een computer, bureau, telefoon, …) ter beschikking gesteld door de werkgever
  • de hoogte van de vergoeding voor het electriciteits- en telefoongebruik ten laste van de werkgever
  • de ogenblikken wanneer de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning
  • de voorwaarden en de regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie, ...
     

Lees ook

Zoek op trefwoord

CAO mobiliteit