Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer.


Pendelplan

We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen.

Het Pendelplan, dat door de Vlaamse minister van Mobiliteit is uitgewerkt, bundelt een heleboel maatregelen die het pendelverkeer verbeteren. Het was de doelstelling om tegen 2010 het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van 70% naar 60% te doen dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Pendelfonds

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht.

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.

Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal vier jaar kan belopen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van een reeks criteria door een begeleidingscommissie die samengesteld is met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, waaronder het Vlaams ABVV.

Op de fiets

In 2006 werd het Pendelfonds opgericht om innovatieve projecten voor woon-werkverkeer te subsidiëren voor vier jaar. Sindsdien zijn er 5 oproepen geweest waarbij bedrijven, gemeenten of overkoepelende organisaties projecten konden indienen.

Het Vlaams ABVV is niet enkel betrokken bij elk project op bedrijfsniveau (OR, CPBW, syndicale delegatie), regioniveau (SERR/RESOC) maar ook binnen de begeleidingscommissie van het Pendelfonds die de projecten beoordeelt op basis van de kwaliteit van het dossier en de beoogde resultaten voor het verduurzamen van het woon-werkverkeer.

Van 2006 tot 2009 zijn er 77 projectaanvragen ingediend, waarvan er 48 werden goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 16,8 miljoen euro. De projecten worden voor 4 jaar gesubsidieerd dus momenteel is er nog geen finale evaluatie van de dossiers, maar de begeleidingscommissie heeft de procedure voor indiening en de soort indieners wel al een eerste maal geëvalueerd.

Hieruit blijkt dat er nog weinig bedrijfsoverschrijdende projecten ingediend zijn. Een uitzondering hierop zijn de havenprojecten zoals Max Mobiel (Gent) en I-Bus (Antwerpen). De projecten zijn hoofdzakelijk gespreid over de industriële/commerciële sector en de social profit. Inhoudelijk spitst het gros van de projecten zich toe op het versterken van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer.

Sociaal overleg

Al te vaak hebben we gemerkt dat het sociaal overleg binnen de bedrijven er niet op gericht is om een breed draagvlak te zoeken voor de voorgestelde maatregelen en wordt het pendelfondsdossier enkel pro forma voorgelegd aan de syndicale delegaties (OR, CPBW).

We vragen vanuit vakbondszijde om ook voor deze dossiers meer oog te hebben. Ze hebben vaak impact op alle werknemers. Woon-werkverkeer nu eenmaal een essentieel onderdeel is van de tewerkstelling binnen een onderneming.

Samen staan we sterk, ook voor een duurzaam, veilig en comfortabel woon-werkverkeer.

Contact

  • Adviseur Mobiliteit - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

mobiliteit Pendelfonds woon-werkverkeer