Bedrijfsvervoerplannen

Bedrijfsvervoerplannen moeten het woon-werkverkeer (eventueel ook zakelijk verkeer en goederentransport) van een bedrijf of van een bedrijvenzone efficiënter helpen verlopen.


Voordelen van een bedrijfsvervoerplan

Één van de doelen is het aantal autokilometers drastisch beperken.

Vaak gaat aan zo’n plan een doorlichting vooraf. Voorbeelden hiervan zijn de mobiliteitsdiagnose of de quickscanmethode van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Het realiseren van een bedrijfsvervoerplan kan aanzienlijke voordelen opleveren voor werknemer en werkgever:

 • een betere bereikbaarheid voor de medewerkers (met name voor hen die niet altijd beschikken over een auto) en daardoor een hoger recruteringspotentieel voor de onderneming
 • een reductie van kosten en problemen gekoppeld aan parkeerfaciliteiten
 • een betere relatie met bewoners die dichtbij het bedrijf wonen door het verlagen van de parkeerdruk en het lawaai
 • een betere gezondheid van de werknemers (meer beweging, minder uitstoot)
 • een reductie van kosten voor vervoer georganiseerd door de werkgever (bijvoorbeeld door het verhogen van het gebruik van bedrijfsbussen)
 • een meer milieuvriendelijk imago voor het bedrijf
 • een reductie van (kosten van) ongevallen in het woon-werkverkeer
 • een meer efficiënt gebruik van bedrijfsvoertuigen
 • het promoten van een bedrijfscultuur gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

Wettelijk kader voor bedrijfsvervoerplannen

Op federaal niveau bestaat er reeds de driejaarlijkse verplichte diagnostiek voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

De woon-werkgegevens uit deze diagnostiek kunnen als basis dienen voor een bedrijfsvervoerplan. Vermits de diagnostiek besproken moet worden op de ondernemingsraad, kan dit een aanleiding zijn om te pleiten voor een bedrijfsvervoerplan.

Enkel binnen het Brussels Gewest bestaat er momenteel een wettelijke verplichting voor bedrijven met meer dan 200 werknemers om een bedrijfsvervoerplan op te maken.

In Vlaanderen bestaat er geen verplichting.

Doelstellingen van het bedrijfsvervoerplan

Met het bedrijfsvervoerplan zal beoogd worden om alle verplaatsingen van en naar het bedrijf (woon-werk, zakelijk, bezoekers, goederen) te verbeteren in functie van de behoeften van de betrokken actoren (werknemers, werkgever, bezoekers, leveranciers).

De algemene doelstellingen zijn:

 • een betere bereikbaarheid
 • een verhoogde verkeers-veiligheid
 • een betere verkeersleefbaarheid (minder files, minder verkeersongevallen etc.)
 • het aantal autokilometers verminderen door alternatieven voor te stellen.

Aandacht gaat daarbij onder meer uit naar carpooling, openbaar vervoer en fietsverkeer.

Hoe syndicaal aanpakken?

Een bedrijfsvervoerplan zal er voor elk bedrijf anders uitzien. Ook de aanpak om tot een bedrijfsvervoerplan te komen, zal in elk bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van de grootte van de onderneming (KMO‘s, grote bedrijven, bedrijvenzones), de activiteit van het bedrijf, de knelpunten of de specifieke wensen van het bedrijf.

In elk geval is het overleg met de werknemers en hun afgevaardigden een noodzakelijke voorwaarde om tot duurzame maatregelen te kunnen komen die voldoende kans op succes bieden.

De opmaak van een bedrijfsvervoerplan is in Vlaanderen niet wettelijk afdwingbaar. Dit zal in je bedrijf misschien het eerste praktische obstakel vormen.

Het zal er bijgevolg op aankomen om op overtuigende manier aan te tonen dat een bedrijfsvervoerplan voordelen biedt aan zowel werknemers als aan werkgever, en aan het milieu.

De bespreking van de resultaten van de driejaarlijkse federale diagnostiek op de ondernemingsraad kan een aanknopingspunt zijn. Anderzijds kan de Quickscan, een eerste opstap zijn naar een volwaardig bedrijfsvervoerplan.

Quickscan of bereikbaarheidsfiches

Het opstellen van een bedrijfsvervoerplan is vaak een werk van experts en van lange adem. Hierdoor laten werkgevers (omwille van de kostprijs), maar ook werknemers (omwille van de complexiteit) dit debat nog al te vaak aan hen voorbijgaan.

Werknemersvertegenwoordigers kunnen nochtans via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde gebruik maken van professionele ondersteuning.

 • Deze experts onderzoeken, via de zogenaamde Quickscan, het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel van jouw bedrijf.
 • Daarnaast geven ze advies op maat via een aantal mobiliteitssuggesties ter verbetering van de mobiliteit van de werknemers.

De QuickScan vormt dus het ideale instrument om het mobiliteitsdebat bij jou op het bedrijf op te starten. 

Contact

 • Adviseur Mobiliteit - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

bedrijfsvervoerplannen mobiliteit