Experten Vlaams ABVV

Beleidsdomeinen en mandaten van het Vlaams ABVV. Journalisten kunnen steeds bij onze experten terecht voor technische vragen.


Arbeidsmarktbeleid

  • Arbeidsmigratie
  • Arbeidsmarktonderzoek
  • Begeleiding en bemiddeling werkzoekenden: trajectbegeleiding, beroepsopleiding, activeringsbeleid
  • Diversiteitsbeleid: tewerkstelling personen met arbeidshandicap, allochtonen, 50-plussers
  • Herstructureringsbeleid: collectief ontslag, tewerkstellingscellen, outplacement
  • Tewerkstellingsmaatregelen, loonpremies, werkervaring
  • Uitzendarbeid
  • VDAB-beleid

Bedrijven en sectoren

  • Arbeidsorganisatie
  • Competentiebeleid
  • Werkbaar werk

Duurzame ontwikkeling

  • Groene economie en groene jobs
  • Transitie: wat, waarom, rol vakbonden, deeldomeinen zoals duurzaam bouwen en wonen, energie...

Economie & innovatie

  • Economisch investeringsbeleid: PMV, TINA-fonds
  • Industrieel beleid
  • PPS: Publiek Private Samenwerking
  • Subsidies aan bedrijven: strategische steun, IWT-steun, KMO-portefeuille

Fiscaliteit

  • Begrotingsbeleid
  • Gewestbelastingen: registratierechten, successierechten

Klimaat en energie

  • Distributienetten: slimme meters
  • Energiebesparing: prioriteiten, maatregelen, premies
  • Hernieuwbare energie: ondersteuningsbeleid, groene stroomcertificaten
  • Klimaatverandering

Milieu

  • Bedrijfsinterne milieuzorg
  • Duurzaam materialenbeleid
  • Instrumenten: MER, milieuvergunning, omgevingsvergunning, handhaving
  • Lucht, bodem, water

Mobiliteit

  • De Lijn
  • Verkeersbelastingen
  • Woon-werkverkeer

Nutsvoorzieningen

  • Betaalbaarheid: bijv. gratis kWh
  • Sociale openbare dienstverplichtingen
  • Vlaamse regulatoren: VREG, VMM waterregulator

Ondernemerschap

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Preventief bedrijfsbeleid

Onderwijs en vorming

  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Levenslang leren
  • Ongekwalificeerde uitstroom
  • Syntra
  • Vlaamse Kwalificatiestructuur (beroepskwalificaties)

Sociaal-economisch overleg en beleid

  • Overleg- en adviesstructuren
  • Pact 2020
  • Staatshervorming
  • VESOC-overleg
  • Vlaamse sociale bescherming
  • Werkgelegenheidsakkoorden

Sociale bescherming in Vlaanderen

  • Armoede
  • Betaalbaarheid van de zorg
  • Toekomst gezinsbijslagen
  • Zorgverzekering

Sociale economie

  • Beschutte en sociale tewerkstelling
  • Buurtdiensten

Streekbeleid

  • DAB/DAEB, markt en overheid
  • SERR-RESOC

Zorg en welzijn in Vlaanderen

  • Kinderopvang
  • Ouderenzorg
  • Thuiszorg


Mandaten

De experten van het Vlaams ABVV nemen deel aan volgende Vlaamse advies- en overlegorganen:

  • Agentschap Ondernemen
  • ESF (Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen)
  • FIT (Flanders Investment and Trade)
  • GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding)
  • Havencommissie
  • Invoegbedrijven
  • IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie)
  • Kind & Gezin
  • Luchthavencommissie
  • Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen)
  • MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen)
  • Pendelfonds
  • SAR WGG (Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid)
  • SERV-Raad (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
  • SERV-werkgroepen:
    • Arbeidsmarkt
    • Begroting
    • Diversiteit
    • Economie
    • Milieu & Energie
    • Onderwijs
    • Vlaamse Sociale Bescherming
  • Sociaal Interventiefonds
  • Sociale en Beschutte werkplaatsen
  • SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening)
  • Syntra Vlaanderen
  • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
  • VESOC (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité)
  • VESOC-werkgroep
  • Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie
  • Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening
  • VLOR (Strategische Adviesraad Onderwijs en Vorming)
  • VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie)

Lees ook